Chứng chỉ hoạt động

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy Phép Kinh Doanh
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận ISO 9001:2008
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Giấy phép Đăng ký Kinh doanh

Hoạt động công ty

Videos clip

Hội đồng quản trị có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Công ty, ấn định mục tiêu tài chính giao cho Ban điều hành. Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua ban chuyên môn do Hội đồng quản trị thành lập như Ban Kiểm toán nội bộ. 

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty CP LICOGI 16 M&C gồm có 3 thành viên:

1. Ông Lê Văn Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty

2. Ông Phí Ngọc Anh - Thành viên Hội đồng quản trị

3. Bà Phạm Hoài Thương - Thành viên Hội đồng quản trịBài viết khác

Đối tác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MEGA GROUP
lên đầu trang